ثبت عملكرد اردوهاي جهادگران رضوي

مشخصات گروه جهادي

نام گروه
شماره ثبت گروه
استان
شهر
ماهيت گروه
مشخصات مسئول گروه جهادي

نام
نام خانوادگي
كد ملي
تلفن همراه
نشاني پست الكترونيكي
مشخصات اردو

عنوان
استان
شهر
تاريخ رفت
تاريخ برگشت
مدت اردو (روز)
تعداد جهادگر خواهر
تعداد جهادگر برادر
استان ها
نظرسنجي
رسانه ها به چه ميزان توانسته اند الگوهاي عملي اقتصاد مقاومتي را به جامعه معرفي نمايند؟
عالي
خوب
متوسط
ضعيف
  عالي   ( درصد  : 13.09 )
  خوب   ( درصد  : 6.78 )
  متوسط   ( درصد  : 12.10 )
  ضعيف   ( درصد  : 68.03 )