سيجان؛ دو هفته پس از قهر طبيعت / بسيج سازندگي؛ اين بار عليه سيل + تصاوير
    حضور همه كارمندان سازمان بسيج كارگري در اردوي جهادي
    گزارش تصويري/اردو جهادي در روستاي سيل زده سيجان
    ركورد يك ميليارد توماني گروه جهادي دندان پزشكان در خدمت رساني به محرومين
    تازه ها
    استان ها