ركورد يك ميليارد توماني گروه جهادي دندان پزشكان در خدمت رساني به محرومين
    كليه كاركنان سازمان بسيج تا پايان مهرماه به اردوي جهادي مي روند
    پاي ماهواره چطور به روستاها باز مي شود؟!
    مدرسه در مزرعه / گروه هاي جهادي در خدمت ترويج كشاورزي و دامپروري علمي
    تازه ها
    استان ها