كليه كاركنان سازمان بسيج تا پايان مهرماه به اردوي جهادي مي روند
    پاي ماهواره چطور به روستاها باز مي شود؟!
    مدرسه در مزرعه / گروه هاي جهادي در خدمت ترويج كشاورزي و دامپروري علمي
    120 هزار نفر در 3 ماهه نخست سال 94 اردوي جهادي رفتند
    تازه ها
    استان ها